Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2014

pannamarcelina
Chiara Bautista, you can't be closer to the truth...
pannamarcelina
3071 b9ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viareloveution reloveution
pannamarcelina
pannamarcelina
Możesz mieć wszystko. Wystarczy odrobina odwagi.
— z dzisiejszego kazania :)
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viareloveution reloveution
pannamarcelina
pannamarcelina

Ludzie zamykają się przed innymi ludźmi. Jakby nie rozumieli, że bez tych innych nie da się żyć po ludzku. Drugi człowiek jest nam potrzebny - właśnie dlatego, że jest inny. A tymczasem to inność właśnie najbardziej dziś ludzi odpycha i straszy. Boją się jej tak, że wciąż na nowo się odgradzają, obudowują, opatrują etykietkami. Tworzą grupy, w których obowiązuje takie samo zdanie na każdy temat. Zapominają o tym, że to właśnie różnice zdań pozwalają dotrzeć do prawdy.

— M.Musierowicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viareloveution reloveution

June 26 2014

pannamarcelina
pannamarcelina


"...he looks nothing like me"
Reposted frommyname myname viasherlock sherlock
pannamarcelina
I’m good at loving books. I’m good at loving soft bed sheets. I’m good at loving coffees and teas. I am good at loving things that can’t love me back, that don’t have the power to leave. And maybe, that’s why I love them.
— B.C
Reposted fromohnina ohnina viaCzeska Czeska

June 24 2014

5528 1e0c 500
Reposted fromkattrina kattrina viaCzeska Czeska

June 20 2014

pannamarcelina
9105 26c0
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viatwice twice
pannamarcelina
pannamarcelina
Shae lives well
Reposted fromweightless weightless viapoziomka888 poziomka888

June 19 2014

pannamarcelina

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaCzeska Czeska

June 13 2014

pannamarcelina
pannamarcelina

June 08 2014

3235 500d 500

jrunk:

this is me

pannamarcelina
0923 0176
Reposted frommahidevran mahidevran viareloveution reloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl